Grupa Galicja

 

 

Grupa Galicja


 

STATUT STOWARZYSZENIA

GRUPA GALICJA

Tekst jednolity uwzględniający zmiany:

- z dnia 12 marca 2007

- z dnia 15 kwietnia 2009 roku

(załącznik do uchwały z dnia 15 marca 2009)

 

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§1

1.Stowarzyszenie pod nazwą „Grupa Galicja”, zwane dalej „Grupa Galicja” jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem Miłośników Motocykli Amerykańskich.

2.Grupa Galicja działa na podstawie i w granicach prawa, jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.

§2

1.Siedzibą Grupy Galicja jest Kraków, a terenem działania obszar Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności w granicach historycznego Królestwa Galicji i Lodomerii.

2.Czas trwania Grupy Galicja jest nieograniczony.

§3

1.Grupa Galicja opiera swą działalność na pracy społecznej członków.

2.Do prowadzenia swoich spraw Grupa Galicja może zatrudniać pracowników.

§4

1.Grupa Galicja może być członkiem związków krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym charakterze.

2.O przystąpieniu do organizacji, o których mowa powyżej decyduje Walne Zebranie Członków Grupy Galicja.

§ 5

1.Grupa Galicja ma prawo używania pieczęć i odznak według zatwierdzonych wzorów.

2.Organy Grupy Galicja używają własnych pieczęci.

3.Nazwa i znaki graficzne używane przez Grupę Galicja podlegają ochronie prawnej.

 

Rozdział II – Cele Grupy Galicja i sposoby ich realizacji

§ 6

Celami działania Grupy Galicja są:

a) działalność na rzecz rozwoju motoryzacji amatorskiej;

b) propagowanie motocykli produkcji amerykańskiej, w tym marek Harley-Davidson i Indian;

c) popularyzacja sportu motorowego;

d) ochrona zabytków i pamiątek motoryzacyjnych;

e) promowanie bezpiecznego i zgodnego z przepisami wykorzystania motocykli;

f) nawiązywanie kontaktów z polskimi i zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze działania.

§ 7

Grupa Galicja realizuje swoje cele przez:

a) organizację imprez środowiskowych;

b) prowadzenie akcji informacyjnych w społeczeństwie;

c) powoływanie grup problemowych zajmujących się zagadnieniami motoryzacji;

d) udział w imprezach dla dzieci;

e) promowanie Miast w Galicji;

f) działalność charytatywną.

§ 7a

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest:

1) 58.11.Z Wydawanie książek

2) 58.13.Z Wydawanie gazet

3) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

4) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

5) 63.12.Z Działalność portali internetowych

6) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych

7) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

8) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

9) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

10) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej

11) 74.20.Z Działalność fotograficzna

12) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

13) 79.11.A Działalność agentów turystycznych

14) 79.11.B Działalność pośredników turystycznych

15) 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki

16) 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej

17) 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

18) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

19) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

20) 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

21) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

22) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

23) 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych

24) 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem

25) 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

26) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

 

Rozdział III – Członkowie Grupy Galicja

§ 8

1.Członkowie Grupy Galicja dzielą się na:

a) członków zwyczajnych,

b) członków wspierających,

c) członków honorowych.

2.Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Grupy Galicja.

§ 9

1.Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski posiadający pełną zdolność do czynności prawnych mieszkający lub urodzony na obszarze historycznego Królestwa Galicji i Lodomerii, akceptujący cele Grupy Galicja, który został przyjęty do Grupy Galicja przez Zarząd oraz jest posiadaczem motocykla Harley-Davidson.

2.Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Grupy Galicja dokonuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków Grupy Galicja w terminie 14 dni od daty jej złożenia.

3.W przypadku odmowy przyjęcia do Grupy Galicja zainteresowany ma prawo w ciągu miesiąca od jej doręczenia złożyć za pośrednictwem Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania Członków Grupy Galicja, które podejmuje decyzję w tym przedmiocie podczas najbliższych obrad. Rozstrzygnięcie Walnego Zebrania Członków Grupy Galicja jest ostateczne.

4.Członek zwyczajny ma:

a) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Grupy Galicja;

b) prawo składania wniosków w sprawach związanych z działalnością Grupy Galicja;

c) prawo uzyskiwania informacji o działalności Grupy Galicja;

d) prawo korzystania z pomocy i zaplecza towarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z celami Grupy Galicja;

e) prawo uczestniczyć w przedsięwzięciach i pracach prowadzonych przez Grupę Galicja.

5.Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

a) aktywny udział w pracach prowadzonych przez Grupę Galicja;

b) przestrzeganie Statutu, regulaminów i uchwał władz Grupy Galicja;

c) regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 10

1.Członkiem wspierającym Grupy Galicja może być osoba fizyczna lub prawna uznająca cele Grupy Galicja, która zadeklarowała chęć wspomagania działalności Grupy Galicja, w szczególności w drodze pomocy finansowej lub rzeczowej.

2.Przyjęcia w poczet członków wspierających dokonuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

3.Osoba prawna działa w Grupie Galicja przez swoich przedstawicieli.

4.Członek wspierający ma prawo:

a) udziału w pracach i przedsięwzięciach Grupy Galicja;

b) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Grupy Galicja z głosem doradczym;

c) zgłaszać do władz Grupy Galicja wnioski i postulaty dotyczące działalności Grupy Galicja.

5.Członek wspierający ma obowiązek regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Grupy Galicja oraz przestrzegania innych ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

§ 11

1.Członkiem honorowym Grupy Galicja może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Grupy Galicja.

2.Status członka honorowego nadawany jest przez Walne Zebranie Członków Grupy Galicja na wniosek Zarządu lub co najmniej 5 członków zwyczajnych.

3.Członek honorowy ma prawo:

a) udziału w pracach i przedsięwzięciach Grupy Galicja;

b) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Grupy Galicja z głosem doradczym;

c) zgłaszać do władz Grupy Galicja wnioski i postulaty dotyczące działalności Grupy Galicja.

4. Członek honorowy ma obowiązek godnie reprezentować swoją postawą Grupę Galicja.

§ 12

1.Na potwierdzenie statusu członka Grupy Galicja Zarząd wydaje odpowiednią legitymacje

2.Wzory legitymacji dla poszczególnych kategorii członków ustala Zarząd.

§ 13

1.Członkostwo w Grupie Galicja ustaje na skutek:

a) dobrowolnego wystąpienia z Grupy Galicja na podstawie pisemnej deklaracji złożonej Zarządowi, przy czym prawa do wystąpienia z Grupy Galicjanie jest w żaden sposób ograniczone;

b) śmierci członka, a w przypadku osób prawnych – w razie utraty osobowości prawnej;

c) wykluczenia z Grupy Galicja na zasadach określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu.

2.Wykluczenie z Grupy Galicja następuje na podstawie uchwały Zarządu w przypadku:

a) nieusprawiedliwionego zalegania ze składkami za trzy okresy składkowe;

b) działania na szkodę Grupy Galicja;

c) istotnego naruszenia Statutu, regulaminów lub uchwał władz Grupy Galicja;

d) popełnienia czynu niegodnego członka Grupy Galicja lub godzącego w dobre imię Grupy Galicja.

3.Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Grupy Galicja za pośrednictwem Zarządu w ciągu jednego miesiąca od doręczenia pisemnej uchwały o wykluczeniu. Walne Zebranie Członków Grupy Galicja podejmuje decyzję w tym przedmiocie podczas najbliższych obrad, a jego rozstrzygnięcie jest ostateczne.

4.W przypadkach określonych w ust. 1 lit. a) i b) Zarząd dokonuje skreślenia z listy członków bezzwłocznie po powzięciu wiadomości o zaistnieniu przyczyny ustania członkostwa.

 

Rozdział IV – Władze Grupy Galicja

§ 14

Władzami Grupy Galicja są:

a) Walne Zebranie Członków Grupy Galicja;

b) Zarząd Grupy Galicja, zwany w Statucie „Zarządem”;

c) Kapituła Grupy Galicja- organ kontroli wewnętrznej, zwany w Statucie „Kapitułą”.

 

§ 15

1.Walne Zebranie Członków Grupy Galicja jest najwyższą władzą Grupy Galicja.

2.Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków Grupy Galicja należy:

a) określanie głównych kierunków działalności Grupy Galicja;

b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Kapituły;

c) udzielanie, na wniosek Kapituły, absolutorium Zarządowi;

d) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu;

e) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz Kapituły Grupy Galicja;

f) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Grupy Galicja i przeznaczeniu jej majątku;

g) podejmowanie uchwał w sprawie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przewyższającej 5.000,00 zł;

h) nadawanie godności członka honorowego Grupy Galicja;

i) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach odmowy przyjęcia do Grupy Galicja lub zeń wykluczenia.

3.W Walnym Zebraniu Członków Grupy Galicja biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi.

4.Walne Zebranie Członków Grupy Galicja może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

5.Zwyczajne Walne Zebranie Członków Grupy Galicja zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku, w miesiącu styczniu.

6.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Grupy Galicja zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy oraz na wniosek Kapituły lub co najmniej 5 członków zwyczajnych Grupy Galicja w terminie nie dłuższym niż miesiąc od doręczenia tego wniosku.

7.O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków Grupy Galicja.

8.Obradami Walnego Zebrania Członków Grupy Galicja kieruje Prezydium, składające się z Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza, wybierane na dwuletnią kadencję spośród członków Grupy Galicja nie wchodzących w skład Zarządu ani Kapituły Grupy Galicja.

9.Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością osób w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Grupy Galicja, chyba że przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu stanowią inaczej.

10.Walne Zebranie Członków Grupy Galicja może uchwalić regulamin obrad.

 

§ 16

1.Zarząd kieruje całokształtem działalności Grupy Galicja, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Grupy Galicja.

2.Do zadań Zarządu należą:

a) organizowanie i prowadzenie działalności Grupy Galicja zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Statutu oraz wytycznymi, uchwałami i zaleceniami Walnego Zebrania Członków Grupy Galicja;

b) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Grupy Galicja;

c) przedstawianie corocznych sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków Grupy Galicja;

d) zarządzanie majątkiem i opracowywanie budżetu Grupy Galicja;

e) podejmowanie decyzji w sprawie rozporządzania prawem i zaciągania zobowiązań o wartości nie przekraczającej 5.000,00 zł;

f) ustalanie wysokości wynagrodzeń za pracę na rzecz Grupy Galicja oraz dokonywanie innych czynności z zakresu prawa pracy w imieniu Grupy Galicja;

g) reprezentowanie Grupy Galicja na zewnątrz;

h) przyjmowanie do Grupy Galicja członków zwyczajnych i wspierających;

i) wykluczanie z Grupy Galicja i skreślanie z listy członków.

3.Zarząd składa się z 3-5 członków (w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu) wybieranych na dwuletnią kadencję przez Walne Zebranie Członków Grupy Galicja.

4.Zarząd, jak i jego poszczególni członkowie mogą w każdej chwili zostać odwołani przez Walne Zebranie Członków Grupy Galicja. W przypadku odwołania członka Zarządu, Walne Zebranie Członków Grupy Galicja niezwłocznie powołuje ma jego miejsce nowego członka, chyba że postanowi, że Zarząd działać będzie w składzie pomniejszonym, nie mniejszym jednak niż 3 członków. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Zarządu z powodu innego niż odwołanie, Zarząd w pomniejszonym składzie, a jeśli nie jest to możliwe, to Kapituła, niezwłocznie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Grupy Galicja w celu powołania nowego członka Zarządu lub podjęcia uchwały o działaniu Zarządu w składzie pomniejszonym, nie mniejszym jednak niż 3 członków.

5.Zarząd corocznie, podczas zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Grupy Galicja przedstawia roczne sprawozdanie ze swojej działalności.

6.Nieudzielenie członkowi Zarządu absolutorium jest równoznaczne z jego odwołaniem.

7.Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.

8.Walne Zebranie Członków Grupy Galicja może uchwalić regulamin Zarządu.

 

§ 17

1.Organem kontroli wewnętrznej Grupy Galicja jest Kapituła.

2.Do zadań Kapituły należy sprawowanie kontroli nad działalnością Grupy Galicja i Zarządu.

3.Kapituła ma prawo do:

a) żądania od członków i władz Grupy Galicja złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw;

b) występowania do Zarządu i Walnego Zebrania Członków Grupy Galicja z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli;

c) występowania do Zarządu z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Grupy Galicja, wniosek taki powinien zawierać uzasadnienie i proponowany porządek obrad;

d) zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Grupy Galicja w przypadku niezwołania go przez Zarząd w terminie miesiąca od doręczenia wniosku przez Kapitułę lub uprawnioną grupę członków zwyczajnych.

4.Kapituła ma obowiązek:

a) kontrolowania co najmniej raz do roku całokształtu działalności Grupy Galicja pod względem merytorycznym i finansowym;

b) składania sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków Grupy Galicja;

c) składania wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi.

5.Kapituła składa się z 2 członków wybieranych na dwuletnią kadencję przez Walne Zebranie Członków Grupy Galicja. W skład Kapituły nie mogą wchodzić osoby należące do Zarządu.

6 Kapituła, jak i jej poszczególni członkowie mogą w każdej chwili zostać odwołani przez Walne Zebranie Członków Grupy Galicja. W przypadku odwołania członka Kapituły, Walne Zebranie Członków Grupy Galicja niezwłocznie powołuje ma jego miejsce nowego członka. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Kapituły z powodu innego niż odwołanie, Zarząd niezwłocznie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Grupy Galicja w celu powołania nowego członka Kapituły.

7.Kapituła wykonuje swoje obowiązki kolegialnie. Uchwały Kapituły zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

8.Kapituła może uchwalić własny regulamin.

 

Rozdział V – Majątek Grupy Galicja

§ 18

1. Majątek Grupy Galicja mogą stanowić nieruchomości, ruchomości  fundusze.

2. Źródłami powstawania majątku Grupy Galicja są:

a) składki członkowskie;

b) darowizny, zapisy i spadki;

c) dotacje,

d) dochody z działalności gospodarczej.

3. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

4. Składki członkowskie wpłacane są 2 razy do roku w wysokości i według zasad ustalonych przez Zarząd.

5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Grupy Galicja wymagane jest współdziałanie i podpisy co najmniej dwóch członków Zarządu.

 

Rozdział VI – Zmiana Statutu i rozwiązanie Grupy Galicja

§ 19

Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków Grupy Galicja podjętej większością 3/4 głosów w obecności co najmniej 2/3 członków zwyczajnych.

 

§ 20

1.Rozwiązanie Grupy Galicja wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków Grupy Galicja podjętej większością 4/5 głosów w obecności co najmniej 3/4 członków zwyczajnych.

2.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Grupy Galicja, Walne Zebranie Członków Grupy Galicja określa sposób likwidacji oraz przeznaczenia majątku Grupy Galicja.

 

 

W górę